Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KOMA system s.r.o.
platné pro obchodní vztahy řídící se zák. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") vydává společnost KOMA system s.r.o. (dále jako "KOMA system" nebo „prodávající“), se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, IČ 26084066, DIČ CZ26084066, jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
2. Tyto podmínky platí i v případě, že společnost KOMA system sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

II. Použité pojmy a termíny
1. Zbožím se rozumí výrobky, které prodávající uvádí ve svých nabídkách. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
2. Plněním se rozumí zboží dodávané společností Koma system v souladu s jeho předmětem podnikání.
3. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví společnosti Koma system objednávku.
4. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči společnosti Koma system s cílem obdržet od ní plnění. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
a) jméno a příjmení u fyzických osob či obchodní firma kupujícího
b) u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího
c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b)
d) IČ a DIČ kupujícího
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
f) druh zboží a jeho množství
g) označení zboží podle položek v katalogu společnosti Koma system
h) podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat včetně vypsání jeho jména
i) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly společnosti Koma system předloženy dříve
j) telefonické objednávky jsou v tomto případě přípustné. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je společnost Koma system oprávněna odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
5.  Příjem a vyřizování objednávek
Objednávky jsou společností Koma system zpracovávány po celý pracovní týden, do 11.00 hodin každého pracovního dne. Objednávky přijaté po 11.00 hod. budou zpracovány následující den.
Společnost Koma system si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky, zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je společnost Koma system oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu (v případě, že je objednávka vydána společností Koma system jako formulář, ať již písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři).
6. Dodávkou či splněním společnosti Koma system (dále jen "dodávka") je okamžik dodání zboží kupujícímu, a to buď v sídle společnosti Koma system, je-li způsob předání zboží takto aktuálně sjednán mezi stranami při objednávání zboží, nebo je za okamžik dodání zboží považováno předání zboží prvému přepravci (viz čl. V. odst. 2). Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, není-li to z povahy věci vyloučeno.
7. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s čl. IX. těchto podmínek a zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.
8. Fakturou se rozumí platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
b) datum splatnosti,
c) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, popř. zakázku,
d) uvedení celkové ceny bez DPH,
e) DPH,
f) uvedení celkové částky k úhradě,
g) čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,
h) zákaznické číslo, pokud je přiděleno,
i) číslo objednávky,
j) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ.
9. Termín splatnosti je den, který určila společnost Koma system a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet společnosti Koma system nebo uhrazena společnosti Koma system v hotovosti.

III. Nabídka zboží, cena zboží, vyhotovení objednávky a její akceptace
1. Prodávající vypracovává nabídku svého zboží, ve které uvádí konkrétní druhy zboží, jejich popis a případně další údaje. Součástí nabídky je cena každého druhu zboží, která je platná pro kupující (základní cena zboží), pokud nedojde k jiné dohodě o ceně zboží. Prodávající je oprávněn kdykoliv nabídku písemně změnit. Prodávající seznámí kupujícího na jeho žádost s aktuální nabídkou zboží a jeho cenou.
2. Pokud kupující a prodávající uzavřou písemnou dohodu o úpravě ceny zboží, platí cena upravená. Tato upravená cena se může vztahovat na jednu či více konkrétních dodávek zboží, dohoda o úpravě ceny zboží může být součástí oboustranně potvrzené objednávky. Základní cena zboží může být rovněž upravena písemnou dohodou o poskytnutí slevy či bonusu vztahujícímu se na všechny další dodávky zboží.
3. Objednávku prodávající akceptuje potvrzením objednávky zaslaným na kontaktní e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat zboží teprve akceptací objednávky. Pokud prodávající neakceptuje objednávku do 72 hodin od doručení, je kupující oprávněn upozornit prodávajícího, že zruší objednávku, pokud nebude akceptována v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 72 hodin od doručení výzvy. Po marném uplynutí dodatečně stanovené přiměřené lhůty je kupující oprávněn objednávku zrušit.
4. Pokud kupující vyhotoví objednávku nesprávně, neodpovídá prodávající za dodání jiného zboží nebo jiného množství zboží, které kupující nechtěl objednat, avšak na základě nesprávně vyhotovené objednávky skutečně objednal a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle akceptované objednávky.
5. Kupující je povinen při vyhotovení objednávky objednávat zboží v příslušném počtu kusů odpovídajících minimálnímu balení tak, jak je uvedeno v nabídce zboží. V případě, že kupující objedná zboží v jiném množství, je prodávající oprávněn, s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujícího, množství objednaného zboží zaokrouhlit tak, aby odpovídalo celému balení.
6. Pro případ, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny za kteroukoli předchozí dodávku zboží, není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat, a to i v případě, že již objednávku akceptoval, a to až do doby než dojde k úplnému zaplacení kupní ceny, s jejíž zaplacením je kupující v prodlení, nebo se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
7. Kupující není oprávněn zboží objednat nebo odebrat v případě, že mu je známo, nebo by mělo být, že nebude schopen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti.
8. Pokud kupující odmítne převzít zboží dodané na základě akceptované objednávky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 25% z ceny dodaného zboží, jakož  i veškeré náklady spojené s dopravou zboží, balné, jakož i náklady spojené s uskladněním neodebraného zboží. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne prodávajícímu neodebráním zboží. Vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, vynaložených nákladů a náhrady škody má prodávající právo domáhat se zaplacení kupní ceny neodebraného zboží. Prodávající má právo v případě neodebrání zboží kupujícím od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zaniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny, ostatní nároky zůstávají zachovány.

IV. Platební podmínky
1. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu okamžikem dodáním zboží. Vyúčtovaná kupní cena je splatná do 7 ode dne doručení řádně vystavené faktury do sídla kupujícího, není-li mezi stranami jiné vzájemně odsouhlasené domluvy.
2. Kupní cenu prodávající vyúčtuje kupujícímu fakturou, která má veškeré náležitosti řádného účetního dokladu. Řádně vystavenou fakturu v originálu doručí prodávající kupujícímu, přičemž je povinen odeslat fakturu do dvou pracovních dnů od okamžiku dodání zboží nejméně však 7 dnů před uplynutím lhůty splatnosti kupní ceny. Pro případ prodlení prodávajícího s odesláním faktury se přiměřeně prodlužuje splatnost kupní ceny.
3. Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že nemá některou z podstatných náležitostí podle čl. II odst. 8, nebo je v některé z podstatných částí nesprávně vystavena. Při vrácení faktury je kupující povinen písemně sdělit prodávajícímu, v čem spatřuje nesprávnost faktury, jinak se faktura považuje za řádně vystavenou. Oprávněně vrácenou fakturu je prodávající povinen nahradit fakturou správně vystavenou a doručit ji kupujícímu. Lhůta splatnosti vyúčtované kupní ceny  7 dnů po doručení nově vystavené faktury. Pokud kupující nevrátí fakturu ve lhůtě splatnosti kupní ceny, lhůta splatnosti se neprodlužuje. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,075% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn přijmout platbu kupní ceny od jakékoli třetí osoby, zejména od smluvního partnera kupujícího. Kupující je následně povinen této třetí osobě zaplatit kupní cenu v rozsahu, v jakém ji třetí osoba zaplatila prodávajícímu. Kupující dává výslovný souhlas k tomu, aby takto vzniklou pohledávku započetla tato třetí osoba na pohledávky kupujícího vůči ní. Pokud kupující písemně uzná svůj závazek uhradit kupní cenu prodávajícímu, nemůže později namítat, že třetí osoba uhradila za něho kupní cenu prodávajícímu neoprávněně, vyjma námitky, že kupní cenu již uhradil sám.
6. Dohodnutá a mezi smluvními stranami sjednaná kupní cena k úhradě je uvedena na faktuře. Kupující není oprávněn pozastavit platbu nebo činit jakékoliv jiné srážky z platby uvedené na faktuře nebo uplatňovat jakékoliv jiné právo na započtení proti dohodnuté a fakturované kupní ceně.

V. Místo a okamžik dodání zboží
1. Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené na oboustranně potvrzené objednávce, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak. Není-li v objednávce místo dodání uvedeno, rozumí se jím sídlo kupujícího, tj. adresa uvedená jako sídlo kupujícího v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku.
2. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu okamžikem předáním zboží oprávněné osobě prvního přepravce v provozovně společnosti Koma system.
3. Náklady spojené s dopravou zboží do místa dodání /jakož i balné/ hradí prodávající v případě, že je objednávka ve výši nad 3.000,- Kč bez DPH, tj. při sazbě DPH 21% 3.630,- Kč. Při objednávce do 2.999 Kč bez DPH, tj. při sazbě DPH 21% 3.629,- Kč, účtuje prodávající paušálně 180 Kč vč. DPH.
3. Při dodání zboží na dobírku se za okamžik dodání zboží považuje den předání zásilky České poště nebo jiné přepravní společnosti.

VI. Termín dodání zboží
1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu uvedeném v oboustranně potvrzené objednávce. Není-li termín dodání v objednávce uveden, dodá prodávající zboží v termínu jím určeném, přičemž prodávající informuje kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 24 hodin předem.
2. Prodávající je v prodlení s dodáním zboží pouze v případě, že zboží, jehož objednávku písemně potvrdil, nedodá v původně stanoveném termínu a nedodá jej ani vnovém přiměřeném termínu, který stanoví kupující dodatečně písemně, a který nesmí být kratší než 96 hodin od doručení oznámení o novém termínu prodávajícímu.

VII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží
1. Dodané zboží přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Před zaplacením kupní ceny a tedy před přechodem vlastnického práva ke zboží na kupujícího není kupující oprávněn převést zboží do vlastnictví jiné osoby, zastavit jej či zatížit jinými právy třetích osob. Pokud kupující použije zboží při provádění díla, je povinen výslovně s objednatelem díla ujednat, že použitím se zboží nestává součástí díla a nepřechází na objednatele díla ani na jinou osobu vlastnické právo ke zboží. V případě odstoupení od smlouvy před přechodem vlastnického práva je prodávající oprávněn již použité zboží odebrat z díla a převzít jej zpět do svého držení. Veškeré náklady spojené s demontáží stejně jako hodnotu zboží, jehož demontáž není možná nebo účelná, nebo které bylo montáží znehodnoceno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě provedeného vyúčtování.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.
3. Kupující je oprávněn nepoužité, nepoškozené a originálně zabalené zboží vrátit prodávajícímu. Hodnota vráceného zboží nesmí bez souhlasu prodávajícího přesáhnout 10% z celkové hodnoty zboží dodaného podle objednávky. Vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího předáním zboží při jeho vrácení. Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Předání vráceného zboží potvrdí prodávající na dodacím listu a následně doručí kupujícímu dobropis. Cenu vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

VIII. Záruka za jakost
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží, a to po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Na jakost zboží, u něhož je v nabídce prodávajícího vyznačena záruka poskytovaná jeho výrobcem, poskytuje prodávající záruku v rozsahu této záruky výrobce.
2. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

IX. Práva z odpovědnosti za vady - reklamační řád
1. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na dodacím listu, pokud není dodací list prodávajícím vystaven, tak převzetí potvrdí kupující při převzetí zboží na faktuře nebo jiném obdobném dokladu. Kupující je povinen uvést čitelně jméno a příjmení osoby, která za něho zboží přebírá, datum převzetí, když správnost těchto údajů a převzetí zboží potvrdí tato osoba svým podpisem. Přitom je kupující povinen provést prohlídku zboží, zkontrolovat jeho množství a druh, jakož i zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné vady a poškození. Při převzetí většího množství zboží a též při převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen provést tuto prohlídku do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže kupující neoznámí prodávajícímu do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží písemně, že zboží nebylo dodáno v deklarovaném množství nebo že bylo dodáno zboží jiného druhu. V reklamaci je kupující povinen označit druh a množství chybějícího či nesprávně dodaného zboží. Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vady zboží spočívající v jeho druhu nebo množství v následující pracovní den od doručení má se zato, že zboží bylo dodáno v množství a v druhu, který je uveden na potvrzeném dodacím listu, faktuře nebo jiném obdobném dokladu. Nepotvrzení dodacího listu kupujícím nemá žádný vliv na splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží a běh lhůt pro uplatnění vad zboží.
2. Vady, které vyjdou najevo v průběhu záruční doby, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. K vadám, které byly uplatněny po uplynutí záruční doby nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, se nepřihlíží a kupující nemůže vůči prodávajícímu uplatňovat práva z odpovědnosti za tyto vady. Vadné zboží musí kupující uložit odděleně od zboží bezvadného a umožnit prodávajícímu nebo jím určeným osobám kdykoli prohlídku tohoto zboží.
3. Kupující má právo v případě vadného plnění žádat o dodání náhradního zboží za vadné, o opravu vadného zboží  o slevu z kupní ceny nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující neprovede volbu nároků ihned při uplatnění vad, je prodávající oprávněn provést volbu způsobu vyřízení reklamace sám, s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujícího.
4. V případě uplatnění nároku na dodání náhradního zboží je prodávající povinen dodat náhradní zboží v přiměřené písemně stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Pokud prodávající nemá zboží, které by mohl poskytnout jako zboží náhradní, oznámí to ve stejné lhůtě kupujícímu. Kupující má v takovém případě právo požadovat slevu z kupní ceny vadného zboží nebo dostoupit od kupní smlouvy. Náhradním zbožím se rozumí zboží stejné nebo lepší kvality vlastností a parametrů, nemusí se však jednat o zboží zcela stejné jako bylo zboží vadné.
5. V případě odstoupení od smlouvy si kupující a prodávající mají povinnost vzájemně vrátit poskytnuté plnění, tedy dodané vadné zboží a zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí převzetí vraceného zboží na dodacím listu a následně doručí kupujícímu dobropis faktury jím vystavený. Vlastnictví k vrácenému zboží a nebezpečí škody na vráceném zboží přechází na prodávajícího předáním zboží při jeho vrácení. Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu hradí prodávající. Zaplacenou kupní cenu vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů ode dne vrácení zboží, a to převodem finanční částky na účet kupujícího, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Pokud kupující řádně a v souladu s těmito podmínkami uplatní právo na slevu, vrátí prodávající kupujícímu část zaplacené kupní ceny odpovídající přiměřené slevě do 15 dnů od písemného uplatnění slevy. Pokud nebyla kupní cena zboží v době jeho vrácení nebo v době uplatnění slevy zaplacena, zaplatí kupující cenu sníženou o cenu vráceného zboží nebo o uplatněnou slevu. Prodávající je oprávněn při vrácení kupní ceny odečíst od původní kupní ceny částku, odpovídající hodnotě prospěchu kupujícího, kterého se mu dostalo užitím vadného zboží před jeho vrácením.
7. V případě, že kupující uplatní u prodávajícího vady nedůvodně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s reklamačním řízení včetně nákladů na vypracování případných odborných posudků a vyjádření,i případně vzniklé náklady právního zastoupení.

X. Společná ustanovení
1. Smluvní pokuty jsou splatné na písemnou výzvu oprávněného účastníka k jejich zaplacení, doručenou doporučeně poštou do sídla druhého účastníka ve lhůtě uvedené ve výzvě.
2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost uplatňovat nárok na náhradu škody v plné výši, není-li v (rámcové) kupní smlouvě, nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Kupující může postoupit třetí osobě svou pohledávku - nárok na dodání zboží vůči prodávajícímu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího, jinak je postoupení neplatné.
4. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu, musí být odůvodněno a doručeno druhému účastníkovi, přičemž je vyloučeno jeho doručení faxem či elektronickou poštou.

XI. Komunikace stran a oprávnění jednat za účastníky
1. Účastníci vzájemně mohou komunikovat prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo prostřednictvím listovních zásilek doručovaných Českou poštou, s.p. nebo jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností. Jako místo doručování platí sídlo zapsané v obchodním rejstříku nebo v (rámcové) kupní smlouvě, těchto všeobecných obchodních podmínkách, nebo adresy uváděné v písemnostech účastníků, zejména objednávkách.
2. Pokud pro některý právní úkon stanoví (rámcová) kupní smlouva, tyto všeobecné obchodní podmínky nebo zákon písemnou formou, musí být písemnost obsahující tento právní úkon doručena druhému účastníkovi. Pokud není v (rámcové) kupní smlouvě, těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo v zákoně stanoveno jinak, lze písemný právní úkon doručit pouze faxem a prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiného subjektu, jehož předmětem činnosti je doručování písemností, nikoli však elektronickou poštou. V případě, že se doručení nepodaří jinak prokázat, má se zato, že písemnost byla doručena třetí den po jejím odeslání doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností.
3. Za prodávajícího i kupujícího jsou oprávněni jednat jejich statutární zástupci, popř. prokuristé nebo osoby uvedené v (rámcové) kupní smlouvě. Ostatní osoby zastupující prodávajícího a kupujícího se musí prokázat řádným zmocněním od statutárního orgánu nebo prokuristy či ostatní osoby, jejichž funkční zařazení ve společnosti či firmě na straně kupujícího či prodávajícího předpokládá jednání v nutném rozsahu za takovouto společnost či firmu v rámci běžného obchodního styku.

XII. Ochrana obchodního tajemství
1. Prodávající a kupující jsou povinni utajovat veškeré důvěrné informace, které jim byly poskytnuty druhým účastníkem v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodů. Tato povinnost platí i po ukončení vzájemné obchodní činnosti. V případě pochybností se za důvěrnou považuje každá informace či údaj, který se prodávající nebo kupující dozvěděl při plnění svých závazků, pokud nebyl jako nedůvěrný označen druhým účastníkem, či není obecně známý či přístupný dalším osobám.
2. Kupující je povinen při dalším nakládání se zbožím vystupovat výhradně vlastním jménem a nespojovat jméno prodávajícího bez jeho souhlasu se zakoupeným zbožím.

XIII. Právní režim a příslušnost soudu
1. Právní vztahy mezi účastníky řídí se českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 občanský zákoník.
2. Pro řešení sporů mezi účastníky platí, že byla dohodnuta místní příslušnost Okresního soudu v Prachaticích, event. Krajského soudu v Českých Budějovicích, které jsou věcně příslušné k projednání sporu.
3. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
5. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
7. Uvedené postupy nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

XIV. Závaznost všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné jako součást písemně uzavřené (rámcové) kupní smlouvy. Pokud nebude mezi účastníky takováto písemná smlouva uzavřena, řídí se právní vztahy mezi účastníky těmito všeobecnými obchodními podmínkami od okamžiku jejich potvrzení oběma účastníky, tedy akceptací objednávky kupujícího prodávajícím.

Hobbyman © 2021